My Cosy Place
Algemene voorwaarden


 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van en/of een bestelling plaatst via onze website (www.mycosyplace.online). De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u aan om deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment kunt teruglezen.


Artikel 1. Definities

  • Webwinkel My Cosy Place: gevestigd te Riethoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 89022106, handelend onder de naam My Cosy Place.
  • Website: de website van My Cosy Place, te raadplegen via www.mycosyplace.online en alle bijbehorende subdomeinen.
  • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met My Cosy Place en/of zich geregistreerd heeft op de website.
  • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen webwinkel My Cosy Place en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijke Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van My Cosy Place zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor My Cosy Place slechts bindend, indien en voor zover deze door My Cosy Place uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan een klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.4. Op overeenkomsten tussen My Cosy Place en de klant/consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de website en in andere van My Cosy Place afkomstige materialen vermelde prijzen zijn vrij van BTW.

Per 1 juli 2023 maakt My Cosy Place gebruik van de KOR regeling (Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting) , tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Er worden aparte verzendkosten gerekend (zie artikel 4.3.).

3.3. De Inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Webwinkel My Cosy Place kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van de webwinkel afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programeer- en typefouten.

3.4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. My Cosy Place kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 4. Levering & verzendkosten

4.1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

4.2. My Cosy Place zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Indien de webwinkel My Cosy Place niet binnen 30 dagen een bestelling kan leveren, heeft de klant en/of consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.3. Verzendkosten worden aan de klant in rekening gebracht, de hoogte van de verzendkosten bedraagt maximaal €5,- binnen Nederland voor pakketzendingen. Amberblokjes worden bij een bestelling van maximaal 12 stuks per brievenbuspakket verzonden. De verzendkosten bedragen in dit geval €3,90. Voor zendingen naar het buitenland gelden andere tarieven. De hoogte van de verzendkosten is bij het plaatsen van de bestelling van de klant zichtbaar. Bij bestellingen en/of orders boven €55,- worden geen verzendkosten berekend.

4.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan My Cosy Place kenbaar heeft gemaakt.

4.5. Doet de klant een beroep op zijn herroepingsrecht, zijn verzendkosten voor het terugsturen van de bestelling zijn voor rekening van My Cosy Place.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Klanten krijgen bij een aankoop een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding tot 14 dagen na ontvangst van de goederen.

5.2. In geval van ontbinding conform het lid 1 van artikel 5 zal My Cosy Place het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.

5.3. Uitzonderingen op het herroepingsrecht. De klant/consument heeft geen recht op ontbinding bij een consumentenkoop betreffende:

Geleverde producten die snel kunnen bederven of verouderen.

De levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

De levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 6. Betaling

6.1. De klant dient betalingen aan webwinkel My Cosy Place volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethode te voldoen. Webwinkel My Cosy Place is vrij in keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

6.2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door webwinkel My Cosy Place is gewezen op de te late betaling en webwinkel My Cosy Place de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is webwinkel My Cosy Place gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot €2500,- , 10% over de daarop volgende €2500,- en 5% over de volgende €5000,- met een minimum van €40,-.

Webwinkel My Cosy place kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 7. Garantie en conformiteit

7.1. My Cosy Place staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat My Cosy Place er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

7.2. Een door My Cosy Place, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover My Cosy Place kan doen gelden.

7.3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 maand na levering aan My Cosy Place schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

7.4. De garantietermijn van My Cosy Place komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. My Cosy Place is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

7.5. De garantie geldt niet indien: de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van My Cosy Place en/of op de verpakking behandeld zijn; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met mij op.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Roland van den Broek

My Cosy Place

 

Wikkestraat 9

5561AE Riethoven

Nederland

(Dit is alleen een bezoekadres op afspraak!)

Tel: 06-22565539

E-mail: info@mycosyplace.online

KVK: 89022106

BTW nummer: NL004682860B57

Algemene voorwaarden

My Cosy Place verkoopt een uitgebreid assortiment geurgerelateerde artikelen zoals amber-geurblokjes, diversen soorten biologische oliën, aromaverspreiders & diffusers, schaaltjes, geurstenen en raspjes. Tevens ook woonaccesoires en decoratie.